۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

سالروز انقلاب سفيد شاه و ملت (ششم بهمن 1341)

ششم بهمن 1341،

سالروز انقلاب سفید شاهنشاه آریامهر


در روزگارش، رعيت را دهقان كرد؛
بانوان را حق شهروندي داد
و بر كرسي داوري نشاند؛
جوانان را منزلت اجتماعي بخشيد.

آنچه در سال 1357 در ايران پيشرو و پويا و بسيار موفق آن روز روی داد و به اصطلاح انقلاب شكوهمند 22 بهمن نام گرفت از همه جهات يک بازگشت قهقرايی به سوی قرون وسطا بود، از نظر اقتصادی نيز پيروی از اين فلسفه نبوغ‏آميز رهبر کبير انقلاب اسلامي بود که: «اقتصاد مال خر است، و اسلام از اين شوخی‏ها ندارد.» ...

انقلاب مشروطهء ایران که در سال 1324 قمری، علیه رژیم استبدادي و زورگوی قاجاریه روی داد، موجب تأسیس مجلس شورا گردید، لیکن خوانین و مالکین عمده، رؤسای قبايل و صاحبان ثروت، به زودی آزادی‏خواهان را در تنگنا گذاشته و اکثریتی قوی در مجلس شورا تشکیل دادند که موجب شد در مدت نیم قرن، منافع خود را حفظ نمایند در حالی که مردمان روشنفکر و کشاورزان و کارگران در همان وضع فقر شديد و محکومیت و فشار باقی مانده بودند؛ و پارلمان هم با اصلاحات اساسي اجتماعی که از جملة آنها اصلاحات ارضی بود، روی موافق نشان نمی‏داد. چنین وضعی از لحاظ انسان‏دوستی و مسلمانی شاهنشاه قابل دوام نبود؛ تا آنکه در تاریخ ششم بهمن 1341 ، شاهنشاه فقید، منشور انقلابی خود را در شش اصل طرح و در معرض آراء عمومی ملت قرار دادند. این شش اصل عبارت بودند از :

1- الغای رژیم ناقض حقوق انساني ارباب و رعیتی به وسیلة اجرای قانون اصلاحات ارضی.
2- ملی کردن جنگلها و مراتع.
3- فروش سهام کارخانه‌های دولتی برای پشتیبانی از قانون اصلاحات ارضی.
4- سهیم کردن کارگران در منافع کارخانه‌ها.
5- اصلاح قانون انتخابات.
6- ایجاد سپاه دانش.


شركت فعال زنان در نخستين انتخابات مردمي ايران (ششم بهمن 1341)

این اصلاحات با اکثریتی قاطع توسط 5/5 میلیون از رأی دهندگان ایرانی مورد تأیید قرار گرفتند. زنان ایرانی برای اولین بار با نامه‏ای به منشور انقلابی در مسائل اجتماعی، علاقمندی خود را نشان دادند و این درخواست، با تصویب ملوکانه به اجرا گذاشته شد؛ این تاریخ، آغاز انقلاب سفید ایران است. کمی بعد با تشکیل سپاه‏های بهداشت و ترویج و آبادانی و تأسیس خانه‏های انصاف، سه اصل دیگر بر اصول ششگانه افزوده شد و منشور انقلاب سفید ایران، دارای اصول نه گانه گردید:


1- اصلاحات ارضی
انجام اصلاحات ارضی و از میان بردن آثار فئودالیزم، از مهمترین اقدامات شاهنشاه آریامهر برای تأمین عدالت اجتماعی بودند. بر اساس قانون اصلاحات ارضی، در مرحله نخست، میزان مالکیت برای هر فرد در تمام ایران به یک ده شش دانگ محدود شد. در مرحلة دوم، کشاورزانی که هنوز از مزایای اصلاحات ارضی استفاده نکرده بودند نیز از آن برخوردار گردیدند. در مرحلة اخیر، در تعداد 52818 قریه و 17644 مزرعه، اصلاحات ارضی انجام شد و وضع 2.215.950 خانوار کشاورز که عائلة آنها جمعن بالغ بر 11415236 نفر بود، روشن گردید. تأسیس شرکتهای تعاونی و شرکتهای زراعی نیز از اقدامات بسیار ارزشمندی بود که به موازات مراحل دوگانة اصلاحات ارضی برای کمک به کشاورزان صاحب زمین و توسعة امر کشاورزی صورت گرفت.

اهداء اسناد زمين‏هاي كشاورزي به جمعي از زنان فقير كشاورز توسط شاه فقيد

2- ملی شدن جنگلها و مراتع
دومین اصل انقلاب سفید ایران، جنگلها و مراتع سراسر کشور را که از مهمترین منابع ثروت اقتصادی محسوب می‏شد به مالکیت عمومی و ملی درآورد. با اجرای این اصل، طرح‏های وسیعی برای حفظ و توسعة جنگلها و ایجاد جنگلهای مصنوعی به مورد عمل درآمد. ملی شدن مراتع ایران، به اجحاف مالکان و اشخاص متنفذ نسبت به دامداران فقیر و کوچک پایان داد و پس از آن، دامداران کوچک توانستند با رعایت شرايط و مقررات فنی به طور آزاد و رایگان در مراتع کشور فعالیت کنند و از فقر مطلق رهايي يابند.


3- فروش کارخانه‏های دولتی به عنوان پشتوانهء اصلاحات ارضی
سومین اصل انقلاب شاه و ملت، مکمل اصل اول، یعنی اصلاحات ارضی است. با فروش سهام 55 کارخانة دولتی از قبیل کارخانه‏های شیمیایی، قندسازی، نساجی، پنبه و نوغان، از یک طرف اعتبارات لازم جهت اجرای قانون اصلاحات ارضی تأمین گردید و از طرف دیگر، مالکانی که املاک آنان تقسیم می‏شد توانستند سرمایه‏های خود را که از فروش اراضی حاصل می‏گردید در کارهای و صنعتی به کار اندازند.


4- سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‏ها
سهیم کردن کارگران فقیر در منابع کارگاههای صنعتی و تولیدی که چهارمین اصل انقلاب سفید ایران را تشکیل می‏داد، کارگر ایرانی را از مترقی‏ترین مزایای کارگری دنیا برخوردار نمود. با اقدامات مختلف دیگری که برای اعطای وام، تهیهء مسکن، بیمة تأمین اجتماعی و بهداشت و آموزش فنی کارگران صورت گرفت، این نیروی انسانی فعال، در پیشرفت صنعتی ایران، نقش بسيار مهمتری پیدا می‏کرد.

شرکت زنان در امر انتخابات، تحول بزرگی در جامعهء ایران پدید آورد. قانون حمایت از خانواده که به تاریخ خرداد ماه 1346 تصویب شد، مکمل اقدامات قبلی شاهنشاه فقید برای آزادی زنان در ایران محسوب می‏شد.


5- اصلاح قانون انتخابات و آزادی زنان
تا سال 1341، با آنکه بیش از نیم قرن از عمر مشروطیت ایران می‏گذشت، دموکراسی واقعی در مملکت وجود نداشت، زیرا نصف جمعیت که از زنان تشکیل می‏شدند، دارای حق رأی نبودند و نیم دیگر نیز به علت فشار فئودالها و مالکان بزرگ، امکان استفاده از حقوق سیاسی خویش را نداشتند. برای پایان دادن به این وضع، به تاریخ ششم بهمن ماه 1341، قانون انتخابات اصلاح گردید و در شانزدهم اسفند ماه همان سال، با یک تصویب نامة قانونی به زنان ایرانی برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت، حق شرکت در انتخابات داده شد. جالب است بدانيد كه خميني به دليل اعطاي حق راي به زنان، از مخالفان سرسخت انقلاب سفيد بود!6- سپاه دانش
تأسیس سپاه دانش، از پرافتخارترین اصول انقلاب شاه و ملت محسوب می‏شد. به موجب اصل ششم انقلاب ششم بهمن، هزاران نفر از جوانان دیپلمه، پس از فراگرفتن تعلیمات سپاهیگری، برای انجام خدمت وظیفه، عازم روستاهای مختلف کشور گردیدند و در نامساعدترین شرايط، پیکار بزرگ با بیسوادی را آغاز کردند.


در مدت پنج سالی که از تشکیل سپاه دانش می‏گذشت، در حدود 35 هزار نفر سپاهی در روستاهاي دورافتادهء کشور انجام وظیفه نمودند و در حدود 450 هزار پسر، 120 هزار دختر، 240 هزار مرد سالمند و 11 هزار زن سالمند را باسواد کردند. شاهنشاه فقید در سال 1343 به مبارزه با بیسوادی جنبهء بین‏المللی دادند و پرچمدار نهضت جهانی پیکار با بیسوادی گردیدند.


7- سپاه بهداشت
سپاه بهداشت، طبق فرمان اول بهمن ماه 1342 شاهنشاه، «به منظور تعمیم آسایش جسمی و مداوای مرضی و بهداشت عمومی» از لیسانسیه‏ها و دیپلمه‏هاي وظيفه تشکیل شد تا در روستاهای ایران به پیشگیری بیماریها و معالجة بیماران و ایجاد محیط و شرايط سالم بهداشتی و راهنمایی ده‏نشینان در امور مربوط به تندرستی بپردازند. در طول تنها شش بعد، بیش از 500 واحد پزشکی سیار و ثابت با وسائل و لوازم مورد نیاز در روستاهای سراسر کشور خدمت می‏کردند و احتیاجات بهداشتی 14000 قریه را با جمعیتی بیش از 5 میلیون نفر تأمین می‏نمودند.

سپاه بهداشت از لیسانسیه‏ها و دیپلمه‏هاي وظيفه تشکیل شد تا در روستاهای دورافتادۀ ایران در امور پزشکی به یاری روستائیان بشتابند.

8- سپاه ترویج و آبادانی
سپاه ترویج و آبادانی، طبق فرمان يكم مهر ماه 1343 شاه فقید ایران، برای تکمیل اصلاحات ارضی ایجاد شد؛ زیرا به دنبال از میان رفتن رژیم ارباب و رعیتی، می‏بایست کشاورزی ایران به کلی عوض شود و با بالا بردن سطح تولید، وسايل بالا رفتن سطح زندگی روستائیان و کشاورزان فقیر و کم درآمد فراهم آید.


تنها سه سال پس از اجرا، جمعن دو هزار سپاهی ترویج و آبادانی در روستاها و قصبات دور کشور به خدمت پرداختند و برای تعلیم اصول جدید کشاورزی و دامپروری، اقدامات بسيار مؤثری انجام دادند.


9- خانه‏های انصاف
هدف از تأسیس خانه‏های انصاف نیز بهبود وضع زندگی روستائیان فقیر بود. برابری افراد و عدالت قضايی که در قانون اساسی ایران پیش‏بینی گشته بود، در عمل، به علت ظلم و فشار اربابها و مالکین و جهل رعایا، بی‏اثر مانده بود. با تشکیل خانه‏های انصاف، این مشکل بزرگ از میان رفت و به جای آنکه روستائیان برای احقاق حق خود به شهرها روی آورند، عدالت‏خانه وارد روستاها گردید. نهمین اصل انقلاب سفید ایران به تاریخ 21 مهر ماه 1344 رسمن توسط شاهنشاه فقید ایران اعلام شد و از آن تاریخ به بعد، هرساله هزاران فقره از دعاوی مختلف روستائیان در خانه‏های انصاف که در واقع محاکم قضايي روستائیان بودند، حل و فصل شدند.

ادامه دارد.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

خدا لعنت کنه آریامهرتونو وطن فروشهای سلطنتی

ناشناس گفت...

روح تمامی رفتگان دودمان پهلوی و سربازان میهن پرستش شاد باد.
سایت بسیار آموزنده ای است. سپاس

ناشناس گفت...

لعنت خدا در این ۳۳ سالی که از انقلاب اسلامی مردم ایران میگذرد معلوم شده که چه کسانی مورد لعنت خدا قرار گرفتن این ملت نادان با اون انقلابشون یا خاندان پهلوی که ایران رو از قهقرا به رو کشیدن و در جهان نمایان کردند؟!